Download Kitab Kuning

kitab kuning download

kitab kuning download
Kitab Kuning adalah istilah untuk kitab literatur dan referensi Islam dalam bahasa Arab klasik meliputi berbagai bidang studi Islam seperti Quran, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Ilmu Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Kaidah Fiqih, Tauhid, Ilmu Kalam, Nahwu dan Sharaf atau ilmu lughah termasuk Ma’ani Bayan Badi’ dan Ilmu Mantik, Tarikh atau sejarah Islam, Tasawuf, Tarekat, dan Akhlak, dan ilmu-ilmu apapun yang ditulis dalam Bahasa Arab oleh para ulama dan intelektual muslim klasik.

CATATAN: Kitab kuning yang dikaji secara reguler di Pondok Pesantren Al-Khoirot lihat di sini.

UPDATE 7 April 2016: Link download kitab kuning yang error dan tidak bisa diakses sudah diperbaiki. Silahkan dicoba lagi.

DAFTAR ISI

 1. Jenis Bahasa Arab
  1. Bahasa Arab Klasik
  2. Bahasa Arab Modern
  3. Bahasa Arab Amiyah (Dialek Lokal)
 2. Apa Itu Kitab Kuning
 3. Download Kitab Terjemah Indonesia
  1. Download Kitab Kuning Terjemah Tingkat Dasar
   1. Al-Quran, Tafsir, Ilmu Tafsir
   2. Hadits, Ilmu Hadits
   3. Tasawuf dan Akhlak
   4. Fiqih, Ushul Fiqih
   5. Ilmu Bahasa Arab
   6. Aqidah
   7. Sejarah
   8. Biografi Ulama
  2. Download Kitab Terjemah Tingkat Lanjut
   1. Terjemah Tafsir Ibnu Katsir
   2. Terjemah Sahih Bukhari
   3. Terjemah Sahih Muslim
   4. Terjemah Al-Umm Imam Syafi’i
   5. Terjemah Fathul Bari Syarah Bukhari
   6. Terjemah Riyadush Sholihin Nawawi
   7. Terjemah Fathul Qorib
   8. Terjemah Fathul Muin
   9. Terjemah Fiqih Sirah Al-Buti
   10. Terjemah Kitab-kitab Qardhawi
   11. Terjemah Kitab-kitab Wahabi Salafi
 4. Download Kitab bahasa Arab
  1. Al-Quran
  2. Ilmu Al-Quran
  3. Tafsir
  4. Ilmu Tafsir
  5. Hadits
  6. Syarah Kitab Hadits
  7. Ilmu Hadits
  8. Fiqih
  9. Ushul Fiqih
  10. Akidah
  11. Lughah
  12. Tarikh – Biografi – Sejarah
  13. Tasawuf
  14. Akhlak
  15. Ghaib: Jin dan Malaikat
 5. Kitab Karya Wahbah Zuhaili
  1. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu
  2. Al-Mausuah Al-Fiqhiyah wa Al-Qadhaya Al-Muashirah
  3. Al-Mu’tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi’i
 6. Jihad
 7. Wahabi
  1. Kitab Wahabi oleh Ulama Wahabi
  2. Kitab Kontra Wahabi oleh Ulama Ahlussunnah
   1. Bahasa Indonesia
   2. Bahasa Arab
  3. Maktabah Syamilah
  4. Pemalsuan Isi Kitab Oleh Wahabi


APA ITU KITAB KUNING
kitab kuning downloadDisebut Kitab Kuning karena dulunya kitab-kitab tersebut dicetak pada kertas berwarna kuning. Baik cetakan dalam negeri atau cetakan luar negeri (Beirut).

Walaupun saat ini sebagian besar sudah dicetak pada kertas  berwarna putih, namun nama kitab kuning tetap dipakai dan lebih populer daripada sebutan lain. Bahkan, kitab versi digital pun tetap disebut kitab kuning.

Istilah lain dari Kitab Kuning adalah kitab gundul atau kitab klasik. Di negara Arab, kitab kuning disebut dengan Kitab Turats (Turos).

Pada perkembangannya, kitab kuning tidak hanya terbatas pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama klasik yang hidup di abad pertengahan, tapi juga mencakup pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer yang meliputi bidang studi keislaman (Islamic Studies).

Perlu juga dicatat, bahwa kitab kuning dikaji secara mendalam hanya di Pondok Pesantren yang bersistem salaf. Sedangkan di pesantren yang bersistem modern, seperti Gontor dan semacamnya, kitab kuning tidak dipelajari secara detail atau bahkan tidak dikaji sama sekali. Itulah antara lain yang akan membedakan hasil keluaran pesantren salaf dan modern. Lulusan pesantren salaf lebih mahir dan menguasai kitab kuning dan mumpuni di bidang hukum syariah (fiqih Islam, tafsir, dan hadits) sedangkan keluaran pesantren modern umumnya hanya bisa berbicara bahasa Arab modern. Dengan kata lain, kalau pesantren salaf lebih menekankan pada kemampuan bahasa Arab tulis (writing) dan baca (reading), maka pondok modern lebih menekankan pada kemampuan bahasa Arab bicara (speaking).

Idealnya, sebuah pesantren mengombinasikan sistem yang ada di pesantren salaf dan modern. Sehingga santri mampu berbicara bahasa Arab dengan lancar dan memiliki wawasan keilmuan Islam yang mendalam.

DOWNLOAD KITAB KUNING TERJEMAH INDONESIA

Dengan tibanya era digital, maka semua didigitalkan (digitalised) termasuk kitab kuning. Kitab kuning digital bisa saja dalam dengan cara ditulis kembali secara manual dalam format MS Word (doc, docx), dan pdf. Bisa juga dalam dengan cara discan dalam format pdf atau djvu. Anda dapat mendownload kitab-kitab kuning digital tersebut di sini secara gratis tanpa perlu ijin. Semoga bermanfaat.

Berikut terjemahan kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren salaf meliputi berbagai bidang studi seperti fikih, tasawuf, akhlak, tafsir, hadits, tarikh, dan lain-lain. Kitab dibagi menjadi dua jenis yaitu kitab dasar dan tingkat lanjut.

Untuk membuka dan membaca berkas DJVU dan CHM panduannya lihat di sini.


TERJEMAH KITAB KUNING DASAR DAN MENENGAH

Kitab kuning dasar adalah kitab yang biasa dikaji untuk santri pesantren salaf tingkat dasar yaitu Madrasah Diniyah Ibtidaiyah atau tingkat I’dad, Ula dan Wustho.

Quran, Tafsir, Ilmu Tafsir
kitab kuning tafsir

Terjemah Al-Quran Indonesia
Tafsir Jalalain
Terjemah Matan Tajwid Al-Jazariyah
Terjemah Matan Tajwid Tuhfatul Atfal

Hadits dan Ilmu Hadits

Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqolani
Hadits Arbain Nawawi
Ilmu Mustholah Hadits

Tasawuf dan Akhlak

Terjemah Bidayatul Hidayah Imam Ghazali
Terjemah Al-Hikam
Sullamut Taufiq
Terjemah Talimul Muta’allim Az-Zarnuji

Fiqih

Terjemah Fathul Qorib
Terjemah Matan Taqrib (Fiqih)
Terjemah Safinatun Naja (Fiqih)
Terjemah Sullam Taufiq

Gramatika Bahasa Arab

Terjemah Matan Jurmiyah (Nahwu)
Terjemah Nazham Imrithi
Terjemah Nazham Maqsud
Terjemah Nazham Imriti

Aqidah

Terjemah Aqidatul Awam (Tauhid)
Terjemah Aqidah Sanusiyah Ummul Barahin
Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja)
Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi – Idrus Romli
Terjemah Risalah Ahlussunah Wal Jamaah oleh KH. Hasyim Asy’ari
Imam Asy’ari: Ajaran-Ajaran Asy’ari
Kesalahan Konsep Tauhid Trinititas Wahabi Salafi
Perbandingan Aliran Wahabi dan Ahlussunnah
Kesesatan Tauhid Wahabi
Terjemah Jawahirul Kalamiyah (Tauhid)

Sejarah

Terjemah Nurul Yaqin
Terjemah Maulid Husnul Maqshid Al-Suyuthi
Qasidah Al-Burdah

Biografi Ulama

Biografi Imam Syafi’i
Fiqhul Akbar Imam Hanafi & Imam Syafi’i

TERJEMAH KITAB TINGKAT LANJUT (ADVANCED)

Berikut kitab-kitab kuning tingkat lanjut (mabsutot, mutowwalat) yang dapat didownload. Format berkas adalah pdf dan djvu.

TERJEMAH TAFSIR IBNU KATSIR

Berdasarkan Jilid Kitab (Lengkap)

TERJEMAH KITAB SAHIH BUKHARI (PDF)

Jilid 1 S/D 7

TERJEMAH KITAB SAHIH MUSLIM (DJVU)

Nama kitab: Terjemah Sahih Muslim
Jilid: 6 (lengkap)
Penyusun: Imam Muslim
Penerjemah: Fachruddin HS
Penerbit: Bulan Bintang Jakarta
Format file: Djvu

Jilid 1 s/d 6

Kitab Al-Umm Imam Syafi’i

Terjemah Al-Umm ini ada dua versi. Versi lengkap dan versi ringkasan. Terjemah lengkap dialihkan ke dalam format digital langsung dari versi cetaknya dengan scanning.

Terjemah versi lengkap

Nama: Al-Umm Kitab Induk
Karangan: Al-Imam Asy-Syafi’i
Terjamahan: Prof. TK. H. Ismail Yakub, Sh., MA.
Penerbit: Victory Agence, Kuala Lumpur, Malaysia

Terjemah versi Ringkasan

Judul: Ringkasan Kitab Al-Umm
Penerjemah: Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail

Kitab Al-Umm Jilid 1 s/d 11

2. Terjemah Kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqolani

Format file: (a) Jilid 1, 2 dan 3 format PDF; (b) Jilid 4, 5, 6, 7, dan 8 format DJVU.

Fathul Bari 1 s/d 8

TERJEMAH RIYADUSH SHOLIHIN IMAM NAWAWI

Jilid 1 dan 2

TERJEMAH KITAB FATHUL QORIB

Terjemah Bahasa Indonesia

Fathul Qorib Syarah Taqrib

TERJEMAH KITAB FATHUL MUIN

Nama kitab: Terjemah Fathul Muin
Jilid: 12 jilid (tamat)
Penyusun: Al-Malibari
Bidang Studi: Fiqih
Penerjemah: Abul Hiyadh
Penerbit: Al-Hidayah Surabaya
Format file: Djvu

Jilid 1 – 12

3. Terjemah Fiqih Sirah oleh Said Ramadan Al-Buti

Fiqih Sirah

Terjemah Kitab-kitab karya Syekh Yusuf Qardhawi

Halal Haram dalam Islam
Fiqih Prioritas
Islam Dakwah Menyeluruh (Syumul)
Fiqih Zakat

BUKU TENTANG WAHABI SALAFI

Kesalahan Konsep Tauhid Trinitas Wahabi Salafi
Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi oleh Idrus Romli
Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis
Puluhan kitab ulama Salaf yang dipalsukan Wahabi
Sejarah Dakwah Salafiyah di Indonesia
Kesesatan Akidah Tauhid
Kritik terhadap Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah
Perbandingan Aliran Wahabi dan Ahlussunnah


DOWNLOAD KITAB DALAM BAHASA ARAB

Berikut kitab-kitab kuning (klasik, turosiyah) dalam bahasa Arab.

Format berkas kitab kuning digital di bawah ini adalah pdf, djvu atau ms word (doc, docx)


AL-QURAN


ILMU AL-QURAN

Al-Itqan fi Ulum al-Quran Suyuti
Mujam Alfadz Al-Quran
Adwa al-Bayan fi Idah Al-Quran bil Quran
I’rabul Quran
Al-Burhan fi Ulum Al-Quran


TAFSIR

Tafsir Jalalain
Tafsir Ibnu Katsir
Tafsir Tabari
Tafsir Qurtubi
Tafsir Baidhawi
Tafsir Ar-Razi
Tafsir Al-Manar
Fi Dzilalil Quran Syed Qutub


ILMU TAFSIR

Zadut Tafsir fi Ilmi at-Tafsir


HADITS

 1. Sahih Bukhari
 2. Sahih Muslim
 3. Sahih Sunan Abu Daud
 4. Sunan Tirmidzi
 5. Muwattak Malik
 6. Musnad Syafi’i
 7. Musnad Ahmad
 8. Sunan Nasa’i
 9. Sunan Baihaqi
 10. Sunan Ibnu Majah
 11. Sahih Ibnu Hibban


SYARAH KITAB HADITS

Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani (13 jilid)
Umdatul Qori Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Al-Aini (25 jilid)
Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari oleh Al-Qastalani (10 jilid)
Syarah Muslim oleh Imam Nawawi (18 jilid)
Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jamik Tirmidzi oleh Al-Mubarakpuri (10 jilid)
Sunan Al-Nasai bi Syarh Al-Suyuthi (5 jilid)
Syarah Sunan Ibnu Majah li Al-Suyuthi wa Ghairihi
Syarah Al-Zarqani ala Muwatta (4 jilid)
Aunul Mabud ala Syarhi Sunan Abi Dawud (dua jilid)
Al-Mufhim Lima Asykala min Talkhis Shahih Muslim oleh Al-Qurtubi (7 jilid)
Maalim Al-Sunan Syarah Abu Dawud oleh Al-Khattabi (4 jilid)
Aridhah Al-Ahwadzi Syarah Sunan Tirmidzi oleh Ibnul Arabi Al-Maliki
Hasyiyah Al-Sindi ala Musnad Al-Imam Ahmad (17 jilid)
Faidhul Qadir Syarah Al-Jamik Al-Shaghir oleh Abdurrauf Al-Munawi (6 jilid)


ILMU HADITS


FIQIH
al-umm
KITAB UTAMA MADZHAB SYAFI’I

 1. Al-Imla Syafi’i
 2. Ar-Risalah Syafi’i
 3. Al-Umm Syafi’i
  1. Mukhtashar Muzani
  1. Al-Hawi Mawardi
  2. Nihayatul Matlab Juwaini
  3. Al-Basith Ghazali
  4. Al-Wasith Ghazali
  5. Al-Wajiz Ghazali
   1. Fathul Aziz Syarah Al-Wajiz Rofi’i
    1. Raudatut Talibin Nawawi
  6. Al-Muharror Rofi’i
  7. Minhajul Thalibin Nawawi
   1. Mughnil Muhtaj Khatib Syarbini
   2. Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Haitami
   3. Nihayatul Muhtaj Ar-Ramli
   4. Kanzur Raghibin Al-Mahalli
 4. Al-Muhadzab Syairazi
  1. Al-Majmuk Nawawi
  2. Al-Bayan Imroni
 5. Matnul Ghayah wat Taqrib Abu Syujak | Baca Online
  1. Kifayatul Akhyar Al-Hashni
  2. Al-Iqnak Syarbini


KITAB KARYA SYEIKH DR. WAHBAH ZUHAILI

Wahbah Zuhaili adalah ulama kontemporer ahli fiqih yang sangat produktif. Ia dijuluki “Imam Nawawi Abad ini”. Berikut sebagian karya-karyanya:

1. AL-FIQHUL ISLAMI WA ADILLATUHU KARYA WAHBAH ZUHAILI (8 JILID)

Jilid 1
Jilid 2
Jilid 3
Jilid 4
Jilid 5
Jilid 6
Jilid 7
Jilid 8

2. AL-MAUSUAH AL-FIQHIYAH WAL QADHAYA AL-MUASHIRAH (14 JILID)

Jilid 1
Jilid 2
Jilid 3
Jilid 4
Jilid 5
Jilid 6
Jilid 7
Jilid 8
Jilid 9
Jilid 10
Jilid 11
Jilid 12
Jilid 13
Jilid 14

3. AL-MU’TAMAD FIL fIQHI AL-SYAFI’I (6 JILID)

Cover
Jilid 1
Jilid 2
Jilid 3
Jilid 4
Jilid 5
Jilid 6

USHUL FIQIH

 1. Al-Risalah Imam Syafi’i


AKIDAH AHLUSSUNNAH

 1. Al-Jawahir Al-Kalamiyah
 2. Aqidatul Awam | Baca Online
 3. Husunul Hamidiyah
 4. Al-Ibanah An Ushul Al-Diyanah – Abul Hasan Al-Asy’ari


LUGHAH (NAHWU & SHARAF)

Kebanyakan link di bawah untuk versi online. Bukan download.

 1. Matan Al-Jurumiyah | Baca Online
 2. Nadzam Imriti
 3. Nadzam Maqsud
 4. Mutammimah
 5. Alfiyah Ibnu Malik
 6. Jauharul Maknun fil Balaghah
 7. Sullamul Munawraq fil Mantiq


TARIKH – BIOGRAFI – SEJARAH

Siyar A’lam An-Nubala (25 jilid) oleh Al-Dzahabi
Al-Muntadzam fi Tarikh Al-Muluk wa Al-Umam (19 jilid) karya Abul Faraj Ibnul Jauzi
Asad Al-Ghayah fi Makrifat Al-Shohabah oleh Ibnul Atsir.
Al-Isti’ab fi Makrifil Ashab oleh Ibnu Abdil Bar
Al-Istidzkar oleh Ibnu Abdil Bar
Al-Bidayah wa AAl-Nihayah (21 Jilid) oleh Ibnu Katsir

Tahdzibul Asma wal Lughot Imam Nawawi

Juz 1
Juz 2
Juz 3
Juz 4
Juz 5


TASAWUF


AKHLAK

 1. Talimul Mutaallim Zarnuji
 2. Akhlakul Muslim wal Muslimah


ALAM GHAIB

 1. Alamul Jinn was Syayatin
 2. Tafsir Ahlam Ibnu Sirin (Tafsir Mimpi)
 3. Tafsir Ahlam Nabulsi (Tafsir Mimpi)


JIHAD

– Jihad wa Al-Qital by Dr. M. Khair Haikal: Jilid 1 | Jilid 2

WAHABI
wahabi dan doktrin radikal takfiri
Wahabi Salafi adalah suatu gerakan radikal yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama asal Arab Saudi. Ajarannya banyak menginspirasi para teroris termasuk ISIS dan Al-Qaidah. Walaupun tidak semua pengikut Wahabi adalah teroris, namun dapat dikatakan pelaku teroris umumnya adalah pegiat Wahabi dan termotivasi oleh doktrin dan idelogi takfiri Wahabi. Itulah sebabnya, Al-Shawi, yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab, dalam Tafsir Al-Shawi, hlm. 5/78, dalam menafsiri QS Fathir :8, menyebut Wahabisme sebagai kaum Khawarij zaman ini. Al-Shawi berkata:


و قيل : هذه الأية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب و السنة , و يستحلون بذلك دماء المسلمين و أموالهم, لما هو مشاهد الأن فى نظائرهم و هم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون أنهم على شيئ

Artinya: Menurut suatu pendapat ayat ini diturunkan pada kaum Khawarij, yaitu golongan orang-orang yang suka mentahrif (merubah) Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Dengan demikian, mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Hal itu bisa dibuktikan, karena adanya suatu kesaksian pada bangsa mereka saat ini. Mereka adalah golongan orang-orang yang berasal dari tanah Hijaz (sekarang Saudi). Golongan tersebut dinamakan “Wahabiyyah”. Mereka mengira bahwa mereka berkuasa atas sesuatu.) Hasil scan kitab, lihat di sini.

Baca juga:
Beda Wahabi, Hizbut Tahrir, Jmaah Tabligh dan Syiah
Beda Pesantren Salaf, Pondok Modern, dan Ponpes Salafi

BUKU DAN KITAB TENTANG WAHABI KARYA ULAMA WAHABI

Berikut daftar beberapa kitab (bahasa Arab) dan buku (bahasa Indonesia) terkait dengan Wahabi. Baik yang pro maupun yang kontra.

 1. Kitab at Tauhid Ibnu Abdil Wahab Baca Online | Download versi PDF
 2. Kashf as-Syubhat Ibnu Abdil Wahab Baca Online | Download versi PDF


BUKU DAN KITAB KONTRA WAHABI KARYA ULAMA AHLUSSUNNAH

Daftar buku dan kitab yang kirits terhadap Wahabi Salafi yang ditulis oleh para ulama Ahlussunah Wal Jamaah dalamm Bahasa Indonesia dan Arab (format pdf).

Bahasa Indonesia

Membedah Pembagian Tauhid Ala Wahabi Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan al-Asma’ wa al-Shifat
Perbandingan Aliran Wahabi dan Ahlussunnah
Sejarah Dakwah Salafi Wahabi di Indonesia
Pemalsuan Kitab oleh Wahabi Salafi
Kesesatan Akidah Tauhid Wahabi
Mengkritisi Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah
Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi – Idrus Romli
Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis
Kesesatan Tauhid Wahabi

Bahasa Arab

Al-Minah Al-Ilahiyah fi Thams Al-Dholalah Al-Wahabiyah oleh Al-Tamimi
Al-Shawaiq Al-Ilahiyah fi Al-Radd ala Al-Wahabiyah oleh Sulaiman bin Abdul Wahab
Al-Durar Al-Saniyah fi Al-Radd ala Al-Wahabiyah oleh Zaini Dahlan
Al-Radd ala Al-Bani oleh Al-Ghimari
Al-Haqaiq Islamiyah fi Al-Radd ala Al-Mazaim Al-Wahabiyah
Al-Radd ala Al-Muta’assib Al-Anid oleh Abul Faraj Ibnul Jawzi
Al-Durrah Al-Mudiyah fi Al-Radd ala Ibni Taimiyah oleh Taqiuddin Al-Subki
Akhta’ Ibnu Taimiyah fi Haqqi Rasulillah wa Ahli Baitihi
Risalah fi Al-Radd ala Ibni Taimiyah oleh Abdul Wahab Al-Akhmimi
Al-I’tiqad ala Madzhab Al-Salaf Ahlissunnah Wal Jamaah oleh Abu Bakar Al-Baihaqi


MAKTABAH SYAMILAH

kitab kuning

Digitalisasi Kitab Kuning pertama kali dilakukan oleh Maktabah Syamilah. Oleh karena itu, umat Islam, khususnya kalangan santri, harus berterima kasih pada siapapun yang memprakarsai proyek digitalisasi kitab kuning ini. Namun demikian, kalangan Ahlussunnah harus tetap berhati-hati dengan kitab-kitab digital yang berasal dari Maktabah Syamilah karena konon sosok yang berada di balik proyek ini adalah aktivis atau simpatisan gerakan Wahabi. Software ini pada mulanya diterbitkan oleh jaringan dakwah Salafi Wahabi (Sawah) di dunia Maya, yaitu “www.shamela.ws” dan “ www.almeshkat.com.”

Sebenarnya tidak ada masalah apakah Maktabah Syamilah itu diinisiasi oleh aktivis Wahabi atau bukan sepanjang tidak ada pengrusakan atau perubahan dalam konten atau isi kitab tersebut.

Yang menjadi problem adalah ada sebagian dari kandungan kitab yang dirubah oleh mereka, khususnya yang isinya tidak sesuai dengan akidah Wahabyah. Beberapa fakta yang pernah diteliti:


PERUBAHAN, PENGHAPUSAN DAN PEMALSUAN ISI KITAB OLEH WAHABI

Penting: Ash-Shawi wafat tahun 1214 Hijriah, sedangkan Ibnu Abdil Wahhab wafat pada 1206 hijriah / 1793 Masehi.

1. Dalam Tafsir Ash-Shawi (Showi) ‘ala Tafsir Al-Jalalain (تفسير الصاوي) karya Syaikh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi al-Maliki (wafat 1214 H) tafsir QS Fathir ayat 8 yang sudah dipalsukan dan dihapus oleh Wahabi Salafi antara lain adalah cetakan “Darul Fikr” tahun 1993 jilid 3 halaman 397 tertulis:

و قيل : هذه الأية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب و السنة , و يستحلون بذلك دماء المسلمين و أموالهم , لما هو مشاهد الأن فى نظائرهم………….. يحسبون أنهم على شيئ

(Artinya: Artinya: Dikatakan: Ayat ini diturunkan terkait kaum Khawarij yang merubah takwil kitab dan sunnah. Dengan itu mereka menghalalkan darah dan harta umat Islam. Hal itu bisa dibuktikan, karena adanya suatu kesaksian pada bangsa mereka saat ini __ bagian yang dihapus di sini ___ Mereka mengira bahwa mereka berkuasa atas sesuatu.)

Wahabi menghapus kalimat: و هم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية (Artinya: Mereka adalah golongan orang-orang yang berasal dari tanah Hijaz (sekarang Saudi). Golongan tersebut dinamakan “Wahabiyyah”)

Scan gambar teks kitab Shawi Palsu yang dihapus sebagian isinya:
Diterbitkan oleh Dar al Kutub al Ilmiyyah;

showi palsu2

Terjemah tulisan yang ditnadai warna merah sbb:
“Menurut satu pendapat; ayat ini turun tentang kaum Khawarij yang telah merusak takwil al-Qur’an dan Sunnah, yang untuk tujuan itu mereka menghalalkan darah orang-orang Islam dan harta-hata mereka. Kenyataan ini sebagaimana terbukti di masa sekarang, sebuah kelompok yang sama persis dengan kaum Khawarij tersebut; mereka adalah kelompok yang berada di negeri Hijaz, mereka dinamakan dengan kelompok Wahhabiyyah, mereka menganggap diri mereka di atas kebenaran, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. Mereka telah dijerumuskan oleh setan, hingga setan itu telah menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan setan, dan sesungguhnya golongan setan adalah golongan yang merugi, kita minta kepada Allah semoga Allah menghancurkan mereka”.

Scan gambar teks (naskah) Tafsir Showi yang asli :
Diterbitkan oleh Dar Ihya at turats al Arabi;

showi asli2

Redaksi kitab yang asli sebelum dirubah adalah sebagai berikut:

Tafsir “Ash-Shawi ‘ala Tafsir Al-Jalalain” yang masih asli dan belum ditahrif oleh Wahabi Salafi adalah cetakan pertama “Darul Fikr” terbitan tahun 1988 jilid 5 halaman 119

و قيل : هذه الأية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب و السنة , و يستحلون بذلك دماء المسلمين و أموالهم, لما هو مشاهد الأن فى نظائرهم و هم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون أنهم على شيئ

(Artinya: Dikatakan bahwa ayat tersebut di atas diturunkan pada kaum Khawarij, yaitu golongan orang-orang yang suka mentahrif (merubah) Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Dengan demikian, mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Hal itu bisa dibuktikan, karena adanya suatu kesaksian pada bangsa mereka saat ini. Mereka adalah golongan orang-orang yang berasal dari tanah Hijaz (sekarang Saudi). Golongan tersebut dinamakan “Wahabiyyah”. Mereka mengira bahwa mereka berkuasa atas sesuatu.)
Lebih detail lihat di sini.

2. Menurut penelitian penulis, ada 38 kitab yang telah terbukti mengalami pemalsuan. Padahal ini belum lagi yang lain yang jumlahnya banyak. Diantaranya: 1. Shahih bukhari 2. Shahih muslim 3. Shahih at-turmudzi 4. Musnad imam ahmad 5. Tarikh al-ya’qubi 6. Nahj al-balaghah 7. Syarh aqaid an-nasafi 8. Al-kasykul wal mukhallah 9. Iqtidhas shirat al-mustaqim 10. Ahwalul qubur, ibn rajab 11. Al-bahr al-muhith 13. As-shawaiqul muhriqah 14. Diwan al-mutanabbi 15. Akhbarul himaqi wal mughaffilin 16. Hayatul muhammad 17. Thabaqatul mu’tazilah 18. Al-ibanah, asy’ari 19. Majma’ al-bayan 20. Mukhtashar tarikh ad-dual 21. Al-aghani, abul faraj 22. Muqatil at-thalibin 23. At-thabaqat, ibn sa’ad 24. Syarh an-nahj, al-mu’tazili 25. Tathir al-jinan 26.Al-ma’arif, ibn qutaibah 27. Tarikh at-thabari 28. Hasiyah as-shawi ala tafsir jalalain 29. Aqidatus salaf ashabul hadits 30. Syarh al-aqidah at-thahawiyah 31. Al-adzkar, an-nawawi 32.Tafsir al-kasyaf, az-zamahsyari 33. Diwanul imam syafi’i 34. Al-fawaid al-muntakhabat 35. Tafsir ruhul ma’ani 36. Hasiyah ibnul abidin 37. Majmu’ fatawa, ibn taimiyah 38. Nihayah al-qaul al-mufid. Lebih detail lihat di sini.

3. Mengapa kelompok Wahabi berani merubah isi kitab yang notabene merupakan karya ilmiah? Bukankah itu merupakan pengkhianatan intelektual dan kebohongan publik? Bagi Wahabi, itu bukan kebohongan tapi merupakan strategi. Dan itu legal dan sah. Setidaknya itulah fatwa dari ulama mereka yaitu Ibnu Baz dan Alu Syaikh. Lebih detail lihat di sini.

Kalau pegiat Wahabi berani merubah kitab kuning yang versi cetak, maka tentu mereka akan lebih berani merubah versi digitalnya karena lebih mudah. Untuk itu, harap tetap hati-hati dan waspada dalam memakai kitab-kitab versi digital karena mayoritas berasal dari koleksi yang dibuat oleh kalangan Salafi Wahabi (Sawah) walaupun bukan berarti kita harus menjauhi kitab-kitab tersebut sama sekali.

Sekaligus ini menjadi pembelajaran bagi kita, Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja), agar lebih proaktif dalam membangun dan melindungi akidah Aswaja.

Cara Membuka File CHM di Windows

 1. Klik kanan pada file CHM tersebut dan klik Properties
 2. Klik tombol Unblock yang berada pada posisi bawah dan klik Apply
 3. Buka kembali file format CHM tadi, maka akan terbuka seperti kita membuka file pdf dengan Adobe reader atau sejenisnya

13 thoughts on “Download Kitab Kuning”

 1. Alhamdulillah , sudh smakin banyak orang” yg mengikuti manhaj salaf, mereka menjadi rajin ke mesjid, rajin menghafal al quran, sudah tau mana yang syirik dan tauhid, itu semua berkat Allah ta’ala , dan perjuangan ustadz” sunnah, seperti ustadz firanda, ustd syafiq, ustdz khalid, dan ribuan usyadz yg lainnya, mudah”an Allah selalu melindungi mereka dan membalas dengan kebaikan yg lebih dari apa yg telah mereka berikan kepada ummat, barrakallahu fik.

  1. Dri jaman dulu aswaja dgn pesantren2nya telah mencetak karakter jutaan generasi islam yg berakhlaq karimah, menuntut ilmu, disiplin tigkat tiggi, mewajibkan santri shalat brjemaah, takdim sama kiyai dan guru dsb. namun aswaja tetaplah aswaja, gak ngaku2 paling sunnah paling benar paling suci, gak suka menyesatkan apalagi mgkafirkan golongan yg beda dalam furu’, gak kayak ustad2 yg Anda bagga2kan itu, dikit2 sesat, bidah, kafir, ahli syirik dan tudingan2 keji lainx trhadap aswaja.. percuma rajin ibadah klu ujung2nya berwatak suka nyerang sesama islam lainx…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.